บุคลากร

ชื่อ นางนพวรรณ   ศรีอุบลมาศ     หัวหน้างานประกันสุขภาพ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วุฒิ

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปี 2523
 • สาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547

ชื่อ นางพัชรินทร์  คีรีมาศทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ

วุฒิ

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 • สาธารณสุขมหาบัณฑิต

 

หน้าที่

 • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • งานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
 • งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

 

ชื่อ วิยะดา  ดิลกวัฒนา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

วุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ – ลงทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ชื่อ นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

วุฒิ

 • การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 

หน้าที่

 • พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 • ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในหลักประกันสุขภาพ
 • งบลงทุนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 • ตรวจสอบเวชระเบียน

ชื่อ นางสาววรรณา  ชื่นอินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

วุฒิ

 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
 • ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต(จิตวิทยาแนะแนว)

 

หน้าที่

 • งานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
 • งานรับเรื่องร้องเรียน

 

ชื่อ นางยลฤทัย  จิรศักดิ์ภิญโญ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

วุฒิ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หน้าที่

 • งานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานกลุ่มงานประกัน

ชื่อ นายณฐกร  จันทรรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วุฒิ

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • สาธารณสุขมหาบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

หน้าที่

 • บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ประสานการจัดทำแผนงบบริการสุขภาพ
 • วิเคราะห์การเฝ้าระวังการเงินระบบหลักประกันสุขภาพ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการวางแผนประเมินผลจังหวัดสุโขทัย
 • จัดทำ website กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
Advertisements
%d bloggers like this: