ระเบียบ/กฏหมาย/ข้อบังคับ/ประกาศ

ระเบียบ/กฏหมาย/ข้อบังคับ/ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550( ให้สิทธิ อสม.)
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การประกอบโรคศิลปะและการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 
ข้อบังคับ
ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2548
   
ประกาศ สปสช.
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: