Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 11 กุมภาพันธ์ , 2010

ข่าวประกัน(ตค.52)

ข่าวประกัน(ตค.52)

การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2552

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวันชัย ไชยวรรณ ใหเกียรติมาเป็นประธารในพิธีเปิดงานและมอบโอวาทให้กับผู้ร่วมประชุม  ทั้งนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยต้องขอขอบคุณทีมงานในอำเภอทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือในการจัดบูธ ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และทุ่มเท ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน คณะทำงานทุกชุดที่ทำหน้าที่ได้อย่างลุล่วงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็ทำด้วยความทุ่มเทโดยไม่ได้คิดว่างานนี้เป็นงานของใครแต่เป็นของเราจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณลายเซ็นต์ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมชื่นชมในผลงานของพวกเรา

และที่สำคัญงานของงานนี้คือเหล่าบรรดาศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลที่มีผลงาน และ นวัตกรรมดีเด่นในด้านต่างๆได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งรูปแบบการจัดบูธ โปสเตอร์ และนำเสนอทางวาจา นับว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และรูปแบบการจัดบริการในบริบทของหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อสุขภาพพอเพียง ของทั้งจังหวัด ในส่วนของการนำเสนอในรูปแบบต่างๆครั้งนี้ได้มีการประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้ให้เกียรติมอบโล่,เงินรางวัลพร้อมใบประกาศให้ผู้ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย

สุดท้ายนี้จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ตามตารางข้างล่างนี้และหวังว่าในโอกาสต่อไปคงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกท่านอีกในปีต่อไป

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปฐมภูมิ

ประเภทรางวัล ชื่อนวัตกรรม หน่วยบริการที่ส่ง
รางวัลชนะเลิศ เก้าอี้มหัศจรรย์ PCU  รพ.ศรีนคร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 อุปกรณ์ช่วยล้างตา สอ.ขอนซุง  อ.สวรรคโลก
รองชนะเลิศ อันดับ 2 กระเป๋าน้อยหรรษา ทานยาครบ สอ.หนองผักบุ้ง  อ.ทุ่งเสลี่ยม

นวัตกรรม วิธีการ ปฐมภูมิ

ประเภทรางวัล ชื่อนวัตกรรม หน่วยบริการที่ส่ง
รางวัลชนะเลิศ I  Love  Model สอ.ทุ่งหลวง   อ.คีรีมาศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการจิตใจผู้ป่วยชัยพฤกษ์อัมพาต ด้วย 3 เกลอ สอ.หนองกระดิ่ง  อ.คีรีมาศ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 แคตตาล๊อตโรควันนี้ สอ.ป่าคา  อ.บ้านแก่ง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทุติยภูมิ

ประเภทรางวัล ชื่อนวัตกรรม หน่วยบริการที่ส่ง
รางวัลชนะเลิศ แนวทางการจัดการความสอดคล้องต่อเนื่องทางการรักษาด้านยาของผู้ป่วยใน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 รถเข็นนิรภัย รพ.คีรีมาศ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 Eye  clear รพ.สุโขทัย

นวัตกรรม วิธีการ ทุติยภูมิ

ประเภทรางวัล ชื่อนวัตกรรม หน่วยบริการที่ส่ง
รางวัลชนะเลิศ การดูแลโรคเรื้อรัง รพ.สวรรคโลก
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เยี่ยมไข้ เสอเจอผู้เฒ่า รพ.ศรีสัชนาลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 รูปแบบระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ด้านยา รพ.ศรีนคร

ผลการคัดเลือก บริการปฐมภูมิตัวอย่าง ปี 2552

ประเภท ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หน่วยบริการ ชื่อเรื่อง
เบาหวาน ชนะเลิศ นางวันดี  อ่อนทอง สอ.คลองยาง  อ.สวรรคโลก การเพิ่มศักยภาพการบริการควบคุมโรคเบาหวาน
เบาหวาน ชมเชย นางวาสนา   บุณยมณี สอ.บ้านสวน   อ.เมือง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัยต่อเนื่อง (DM  CENTER)
เบาหวาน ชมเชย นางหทัยรัตน์  กระต่ายน้อย สอ.ท่าชัย  อ.ศรีสัชนาลัย พลังมดลดเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ชนะเลิศ นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก สอ.เขาแก้วฯ อ.ทุ่งเสลี่ยม การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ความดันโลหิตสูง รองชนะเลิศ นางสุรีย์  กลิ่นปาน PCU รพ.ศรีนคร หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิตสูง ชมเชย นส.จันทิรา  พุทธรักษ์ PCU รพ.คีรีมาศ โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในคลินิกความดันโลหิตสูงโดยใช้ 5A
ผู้พิการ ชนะเลิศ นางวัลลภา  หนูเมือง PCU รพ.คีรีมาศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลโตนดปี 2552
ผู้พิการ รองชนะเลิศ นายเอกศิลา   ปานศรี สอ.ทุ่งหลวง  อ.คีรีมาศ นวัตกรรมภาคีสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยวิถีไทย
ผู้พิการ ชมเชย นายสุเทพ  กระต่ายน้อย สอ.ท่าชัย  อ.ศรีสัชนาลัย โครงการบริการผู้พิการ
ผู้พิการ ชมเชย นางปิยะนันท์  รักษ์บริสุทธิศรี เทศบาลเมืองสุโขทัย การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมกลุ่มและการแพทย์แผนไทย
ผู้พิการ ชมเชย นางสุทธิรา   เพ็ชรมาก สอ.นาเชิงคีรี  อ.คีรีมาศ โครงการสร้างแกนนำการเยี่ยมบ้านผู้พิการและให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการ
วัณโรค ชนะเลิศ นางสุรีย์  กลิ่นปาน PCU รพ.ศรีนคร การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
วัณโรค ชมเชย นางสุทิสา  ทวีสุขสมบัติ เทศบาลเมืองสวรรคโลก การป้องกัน และควบคุมโรควัณโรคภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
สุขภาพจิต ชนะเลิศ นายพงษ์พิมาย  เกิดเกตุ สอ.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก การจัดระบบการบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิต ชมเชย นางปิยะนันท์  รักษ์บริสุทธิศรี เทศบาลเมืองสุโขทัย การค้นหา  ป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูญเสียสมาชิกในครอบครัว

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: