Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 11 กุมภาพันธ์ , 2010

จังหวัดสุโขทัยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้แล้ว

จังหวัดสุโขทัยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้แล้ว

                จังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมโครงการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) แทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อใช้ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ตั้งแต่  มิถุนายน  2552  เป็นต้นไป  เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิบัตรทองได้รับความสะดวกในการไปรับบริการรักษาพยาบาล ที่สถานบริการสาธารณสุข  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 – 2  กรกฎาคม 2552  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  ได้จัดประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชนโดย

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(รุ่นใหม่)
  2. ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเดิมหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(รุ่นใหม่) หรือสูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) แทนบัตรทองในการรับบริการสาธารณสุขในจังหวัด
  3. ใช้บริการในหน่วยบริการตามเงื่อนไขเดิมได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ, หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อ ไปจนกว่าจะมีโครงการอื่น ๆ ขยายการให้บริการ
  4. กรณีรับบริการสาธารณสุขข้ามจังหวัดให้ใช้บัตรทองในการเข้ารับบริการไปจนกว่าโครงการนี้จะขยายได้ครอบคลุมทั้งประเทศ
  5. ยังคงพิมพ์บัตรทองให้แก่ประชาชนตามปกติจนกว่าโครงการจะขยายได้ครอบคลุมทั้งประเทศเนื่องจากประชาชนยังต้องใช้บัตรทองในกรณีบริการข้ามจังหวัด

 

                ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั่วประเทศ เมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจึงสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทันที สิทธิประโยชน์ในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จะไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิในการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การฟื้นฟูสภาพสมรรถภาพทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าอาหาร ค่าห้องสามัญ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค บริการวางแผนครอบครัว การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ตลอดจนคุ้มครองโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น การผ่าตัดต่างๆ บำบัดมะเร็ง ยาต้านไวรัส การล้างไตทางช่องท้องสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นต้น

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: