Posted by: thida1620 | 11 กุมภาพันธ์ , 2010

พิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงาน (MOU)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ได้ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้ง 

และกำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ

 ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

                  จังหวัดสุโขทัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2549-2552 จำนวน 44 แห่ง สมัครเพิ่มในปี 2553 จำนวน 29 แห่ง

รวมเป็น 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81 ของ อปท.ทั้งสิ้น 90 แห่ง

                   ที่ผ่านมา การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ การบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการ

การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริหารจัดการกองทุน  เนื่องจากในแต่ละกองทุนมีบริบทการทำงานที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่

  ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดได้มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่

 และนอกจากนี้ได้เริ่มนำการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเป็นไปในทิศทางทึ่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

                  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้ง 73 แห่ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนาม 

และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบแนวทาง นโยบาย เพื่อนำไปบูรณาการแผนงาน โครงการ  ทั้งนี้ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยต่อไป.

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: