Posted by: thida1620 | 12 กุมภาพันธ์ , 2010

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2552

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่๑
                คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้เห็นชอบในหลักการ การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์กลาง   เพื่อเป็นหลักการ นำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ ในการดำเนินงานที่เทียบเท่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์กลาง   โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ประกาศใช้

                        เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ การบริหาร การประสาน การจัดและส่งเสริมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนชาวต่างชาติ ผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงได้จัดทำขึ้น เรียกว่า “มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” ซึ่งจะประกอบด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ด้านต่าง ๆ และส่วนใดที่ได้ข้อยุติแล้วจะประกาศแจ้งเวียนให้ทราบ และในระยะเริ่มต้นนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง จะแจ้งผลการปรับปรุงเป็นออกมาเป็นระยะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Download  ตาม  Link ที่ระบุ

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: